Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webgoals

Artikel 1: Definities
1.1 Dienstverlener: Webgoals, gevestigd te Bussum, KvK-nummer 72466618, biedt volgende diensten aan: het ontwerpen en bouwen van websites, het ontwerpen van logo & huisstijl, het leveren van hosting, het onderhouden van websites en het optimaliseren van websites voor zoekmachines.
1.2 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die een overeenkomst aangaat met, een dienst afneemt van of een offerte heeft ontvangen van Webgoals.
1.3 Partijen: dienstverlener en opdrachtgever samen.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten, offertes, aanbiedingen en werkzaamheden door of namens dienstverlener.
2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
2.3 De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van dienstverlener zijn vrijblijvend. Offertes en aanbiedingen zijn geldig tot genoemde datum in offerte/aanbieding. Indien geen datum wordt genoemd zijn offertes/aanbiedingen 30 dagen geldig. Worden offerte/aanbod niet binnen deze termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
3.2 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
4.1 Dienstverlener kan niet worden gehouden aan offertes/aanbiedingen indien opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of zou moeten begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.2 Overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de door dienstverlener verzonden offerte/aanbieding ondertekent of schriftelijk of per mail accepteert.

Artikel 5: Prijzen
5.1 Tussen partijen geldt de prijs, zoals vermeld in correspondentie, offerte of aanbieding, vermeerderd met eventueel bijkomende kosten.
5.2 Genoemde prijzen op offertes, aanbiedingen en facturen van dienstverlener zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.3 Prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijn de kostprijzen. Verhoging hiervan, die door dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
5.4 Ten aanzien van de overeenkomst kunnen partijen bij totstandkoming van overeenkomst een vaste prijs afspreken.
5.5 Indien geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, gelend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5.6 Indien geen tarief op grond van werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% van af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
5.7 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoeding jaarlijks per 1 januari aan te passen.
5.8 Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 6: Betaling en incassokosten
6.1 Facturen van dienstverlener worden via e-mail aan opdrachtgever verstrekt en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn is vermeld.
6.2 Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
6.3 Indien opdrachtgever niet binnen gestelde termijn aan betaling van de factuur heeft voldaan, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan betalingsverplichting heeft voldaan. Dit geldt ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
6.4 Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot invordering komen voor rekening van opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. Incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
6.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.6 Weigert opdrachtgever medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.
6.7 Opdrachten die on hold zijn gezet door opdrachtgever geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Wanneer de opdracht meer dan twee maanden (60 dagen) on hold is geweest, worden herstartkosten in rekening gebracht, te weten: €75,00 exclusief btw.

Artikel 7: Betalen in termijnen en periodieke betalingen (budget websites, hosting & onderhoud)
7.1 Bij afname van een website kan opdrachtgever kiezen om in termijnen te betalen. Dit is mogelijk in termijnen van 6 maanden óf termijnen van 12 maanden.
7.2 Bij betaling in termijnen wordt in het eerste termijn €150,00 exclusief btw in rekening gebracht. Resterend bedrag wordt verdeeld over de overige termijnen.
7.3 Facturen voor betalen in termijnen en periodieke betalingen worden op of rond de vierde dag van iedere maand verstrekt en dienen binnen 14 dagen betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
7.4 Indien opdrachtgever bij betalen in termijnen niet binnen gestelde termijn van de factuur heeft voldaan, dan dient het resterende deel van de hoofdsom in één keer betaald te worden.
7.5 Naast artikel 7.4 geldt bij betalen in termijnen en periodieke betalingen dezelfde regeling als beschreven in artikel 6.
7.6 Bij betalen in termijnen blijft dienstverlener eigenaar van product, tot aan gehele hoofdsom is voldaan.

Artikel 8: Informatieverstrekking door opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
8.2 Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
8.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
8.4 Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
8.5 Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
8.6 Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9: Uitvoering en contractduur opdracht
9.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9.2 Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst is nooit een fatale termijn, maar slechts een richtlijn, tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van levertermijn is opdrachtgever nog steeds verplicht diensten af te nemen en te betalen. Opdrachtgever dient dienstverlener bij overschrijding van levertermijn schriftelijk in gebreke te stellen. Daarbij dient dienstverlener een redelijke termijn te bieden om diensten alsnog te leveren. Overschrijding van leveringstermijnen stelt dienstverlener niet aansprakelijk voor schade en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van dienstverlener.
9.3 Dienstverlener voert overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
9.4 Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
9.5 De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
9.6 Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10: Wijzigen, ontbinden of opzeggen overeenkomst
10.1 Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
10.2 Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.
10.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
10.4 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
10.5 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk en schriftelijk in.
10.6 Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
10.7 Dienstverlener heeft het recht (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten of direct te ontbinden, indien opdrachtgever niet voldoet aan betalingsplicht of andere verplichtingen, zoals het verstrekken van de juiste en voldoende informatie, niet nakomt. Als dienstverlener tot opschorting of ontbinding overgaat is dienstverlener niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting of ontbinding van de overeenkomst. Bij ontbinding van de overeenkomst zijn vorderingen van dienstverlener op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11: Overmacht
11.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:765 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, ziekte en werkonderbrekingen.
11.2 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.3 Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12: Verrekening
12.1 Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

Artikel 13: Opschorting
13.1 Opdrachtgever doet afstand van het recht op de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 14: Overdracht van rechten
14.1 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking, zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15: Verval van de vordering
15.1 Elk recht op schadevergoeding door dienstverlener vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6.89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16: Verzekering
16.1 Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
16.2 Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 17: Aansprakelijkheid schade
17.1 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
17.2 In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
17.3 Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
17.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
17.5 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 18: Aansprakelijkheid opdrachtgever
18.1 Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
18.2 Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 19: Vrijwaring
19.1 Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 20: Klachtplicht
20.1 Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
20.2 Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
20.3 Klachten, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
21.1 De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
21.2 Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
21.3 Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
21.4 Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
21.5 In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 22: Intellectueel eigendom
22.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
22.2 De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
22.3 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 23: Geheimhouding
23.1 Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
23.2 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.
23.3 De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
A) die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
B) waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
C) die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;
D) die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

Artikel 24: Boete op overtreding geheimhoudingsplicht
24.1 Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
24.2 Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 25: Niet-overname personeel
25.1 Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 26: Geschillenbeslechting
26.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
26.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.